Karaali Kaplıcaları Telefon
Karaali Kaplıcaları - Deðerlerimiz

Müþteri Memnuniyeti;

Müþterilerimizin ihtiyaçlarýný tam olarak, geniþ bir bakýþ açýsýyla deðerlendirerek yanýtlamak ve sürekli müþteri odaklý yaþamak stratejimizin bir parçasýdýr.

Ýnsana Saygý;

Çalýþanlarýmýz arasýndaki farklýlýklarý bir güç kaynaðý olarak deðerlendiriyor, Karaali Kaplýcalarý tarihi boyunca çalýþanlarýna her koþulda saygý göstermiþ ve deðer vermiþ olmasýndan dolayý gurur duyuyoruz.

Dürüstlük ve Bütünlük;

Ýnsan saðlýðýna önem verir, yaþam kalitesini arttýrmaya yönelik çalýþmalarýmýzda en yüksek etik standartlarý ve kalite anlayýþýný ilke ediniriz.

Çevreye Duyarlýlýk;

Karaali Kaplýcalarý doðaya ve çevreye zarar verecek hiç bir zararlý faaliyeti koþullarda olursa olsun uygulamamayý kendisine ilke edinmiþtir.

Yenilikçilik;

Termal Otelcilik ve þifalý su kaynaðý hizmetlerini yakýndan takip ederek, sektöründeki en yenilikçi çalýþma anlayýþý ile farklýlýðýmýzý, baþarýmýzý, geliþmemizi ve lider konumumuzu sürdürmek temel deðerimizdir.

Karaali Kaplıca ve Otel Tesisleri San. ve Tic. A.Ş. © 2014 Tüm Haklarımız Saklıdır.
Yisa Web